اينترفيس

اينترفيس

اين قسمت وظيفه تغذيه سنسورهاي اضافي مورد نياز بر روي سيستم را به عهده دارد.

هر اينترفيس تعداد 5 سنسور را حمايت ميكند .