شير برقي

شيربرقي Solenoid Valve :

اين سيستم به محض نشتي گاز در يك لحظه مسير گاز را بسته ودر صورت رفع عيب به صورت دستي مسير گاز را باز مي كند