سيستم دتكتور گاز مستقل

سيستم دتكتور گاز مستقل:

اين سيستم  به محض نشت گاز شروع به آلارم (به صورت سمعي وبصري ) نموده و داراي خروجي است  كه مي تواند